ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΩΡΟ

40.00 

Στις 27 Νοεμβρίου του 1095 ο Πάπας Ουρβανός ΄Β στη σύνοδο του Κλερμόν της Γαλλίας κήρυξε την ανάγκη της απελευθέρωσης από τους Τούρκους, των Αγίων Τόπων.
Οι σατυροφορίες που ακολούθησαν δημιούργησαν στο Βυζάντιο μεγάλα στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα.
Στον ένθετο χάρτη φαίνονται τα λατινοκά κράτη της Ανατολής που δημιουργήθηκαν με την επέμβαση των σταυροφόρων.