Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (476 μ.Χ.)

40.00 

Το 476 μ.Χ αποτελεί ορόσημο της ευρωπαΐκής ιστορίας με την οριστική πτώση του Δυτικού Ρωμαΐκού Κράτους και την αφετηρία του δυτικού μεσαίωνα. Η εγκατάσταση των γερμανικών λαών δημιούργησε μια νεα πολιτική πραγματικότητα και τη γέννεση των δυτικοευρωπαΐκών κρατών.
Έκτοτε, το Ανατολικό Ρωμαΐκό Κράτος μετονομάσθηκε σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία και διατήρησε την κυριαρχία του μέχρι το 1453 μ.Χ.
Στον ένθετο χάρτη φαίνονται οι κατακτήσεις του Ιουστινιανού το 565 μ.Χ.